misc
Back

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας. Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν τη δική σας ενημέρωση και ασφάλεια και πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά.

1. Εισαγωγή

Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος χρήστης-επισκέπτης που προτίθεται να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες της επιχείρησής μας είτε αποφασίζει να συνάψει συμφωνία για να λάβει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης της επιχείρησής μας, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, καθώς και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών, που ισχύουν, ρυθμίζουν και διέπουν τη χρήση όλων των σελίδων του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην προχωρήσει στη χρήση αυτών και στη σύναψη συμφωνίας με την επιχείρησή μας. Άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και οφείλει να συμμορφωθεί προς αυτούς.

2. Τροποποίηση των όρων χρήσης

Η επιχείρηση μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης των σελίδων του ιστότοπου σύμφωνα με τις ανάγκες της, είναι δε υποχρεωμένη να ενημερώνει τους χρήστες για τις εκάστοτε τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας της. Εφόσον οι χρήστες εξακολουθούν να κάνουν χρήση του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τις εκάστοτε γενόμενες αλλαγές.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες – Περιορισμός ευθύνης δικτύου

Η δικαιούχος του ιστότοπου, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται για το αντίθετο, δεσμεύεται να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ως προς την πληρότητα, σαφήνεια και ορθότητα οποιασδήποτε πληροφορίας παρατίθεται στην ιστοσελίδα της, www.stepupadvisor.gr,  υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγω ανωτέρας βίας.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Δικτυακού μας τόπου. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την χωρίς λάθη λειτουργία του Δικτυακού της τόπου και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» που μπορεί να επηρεάσουν τον Η/Υ του χρήστη.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.stepupadvisor.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της επιχείρησης μας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την επιχείρηση μας, συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, όπως αυτά δομούνται και παρουσιάζονται σε ένα ενιαίο σύνολο καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα τυχόν δικαιώματα τρίτων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (φόρτωση), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δημιουργό και πάροχο  του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης μας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση μας, ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης μας, ή/και του www.stepupadvisor.gr, ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.stepupadvisor.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται και παρέχονται μέσω όλων των σελίδων του ιστότοπου μας, www.stepupadvisor.gr, αφορούν στην παροχή συμβουλών σε επιστημονικά θέματα καθώς και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ιδιαίτερων μαθημάτων μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή δια ζώσης.  Οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται στους χρήστες-επισκέπτες μέσω του ιστότοπου μας, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, προτροπή προς διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Αντιθέτως, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τις υπηρεσίες μας, τις αξιολογεί και δρα σύμφωνα με τη κρίση του επιλέγοντας αν θα συμβληθεί μαζί μας ή όχι. Ως εκ τούτου, η επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου και τις συνέπειες αυτών. Περαιτέρω, ο εκάστοτε αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με την Ελληνική νομοθεσία και να μην χρησιμοποιεί παράνομα, κακόβουλα και καταχρηστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας απαγορεύεται ρητά η χρήση, αντιγραφή, πώληση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, αναδημοσίευση και γενικά η άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή των βίντεο, δοκιμίων, υποδειγμάτων και λοιπών εργασιών που θα αποτελέσουν αποτέλεσμα της συνεργασίας μας, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, για σκοπούς και αιτίες άλλους πλην αυτών για τους οποίους έχει συμφωνηθεί με την επιχείρησή μας  και ιδίως η εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της επιχείρησης μας. Η επιχείρηση διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των παραπάνω έργων (βίντεο, δοκιμίων, υποδειγμάτων κλπ). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση των εν λόγω δοκιμίων και υποδειγμάτων και ιδίως για ερευνητικούς σκοπούς, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, μνημονεύοντας πάντα ως πηγή τον ιστότοπο της επιχείρησής μας ή την επωνυμία της, χωρίς ωστόσο τούτο να ισοδυναμεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το κόστος των εκάστοτε παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω των online προμαγνητοσκοπημένων ή/και ζωντανών προγραμμάτων (στο εξής e-learning) αναγράφεται στη σελίδα κάθε προγράμματος e-learning. Για την εγγραφή του χρήστη στο εκάστοτε πρόγραμμα e-learning, θα πρέπει να καταβληθεί το σύνολο του ανάλογου ποσού. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής του ποσού σε (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μόνο στη περίπτωση πληρωμής με κάρτα μέσω Τράπεζας Πειραιώς και μόνο εφόσον το αντίστοιχο αίτημα εγκριθεί από τη Τράπεζα Πειραιώς. Εφόσον καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα e-learning, η επιχείρηση παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο πρόσβαση σε όλο το υλικό του προγράμματος, ενώ παράλληλα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα υπαναχώρησης από οποιαδήποτε συμφωνία, με μοναδική υποχρέωση την επιστροφή των χρημάτων στο αντισυμβαλλόμενο μέρος.

Το κόστος των εκάστοτε παρεχόμενων υπηρεσιών ιδιαιτέρων μαθημάτων καθορίζεται από τις προδιαγραφές που μας θέτει κάθε φορά ο συμβαλλόμενος με την επιχείρησή μας. Αρχικώς, ζητείται μία προκαταβολή στο 30% της συμφωνηθείσας αμοιβής μας, ενώ η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού γίνεται τμηματικά σε μία (1) ή δύο (2) ισόποσες δόσεις, εκάστη δε δόση προκαταβάλλεται. Μετά την καταβολή του εκάστοτε ποσού, η επιχείρηση παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο το αντίστοιχο τμήμα των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα υπαναχώρησης από οποιαδήποτε συμφωνία, με μοναδική υποχρέωση την επιστροφή των χρημάτων στο αντισυμβαλλόμενο μέρος.

Το κόστος των εκάστοτε παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στατιστικής ανάλυσης καθορίζεται από τις προδιαγραφές που μας θέτει κάθε φορά ο συμβαλλόμενος με την επιχείρησή μας. Αρχικώς, ζητείται μία προκαταβολή στο 30% της συμφωνηθείσας αμοιβής μας, ενώ η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού γίνεται τμηματικά σε μία (1) ή δύο (2) ισόποσες δόσεις, εκάστη δε δόση προκαταβάλλεται. Μετά την καταβολή του εκάστοτε ποσού, η επιχείρηση παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο το αντίστοιχο τμήμα των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα υπαναχώρησης από οποιαδήποτε συμφωνία, με μοναδική υποχρέωση την επιστροφή των χρημάτων στο αντισυμβαλλόμενο μέρος.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι των συμβαλλομένων για το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας, ούτε εγγυάται ότι αυτοί θα αποσπάσουν θετικές αποφάσεις ή αξιολογήσεις από τις εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές ή άλλες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να αξιολογούν και αποφαίνονται για τους συμβαλλόμενους, δεδομένου μάλιστα ότι δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τις αρχές αυτές και γνωρίζει μόνο τις πληροφορίες που της χορηγούνται από τους συμβαλλομένους οι οποίοι ορίζουν και το περιεχόμενο και το εύρος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

6. Υποχρεώσεις χρήστη

Οι χρήστες όλων των σελίδων του ιστότοπου μας, www.stepupadvisor.gr, αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που αποκαλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις των νομοθεσιών αυτών, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο μας, η οποία να οφείλεται στην παραπάνω αναφερόμενη κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τους χρήστες, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής τους ευθύνης.

7. Διαφήμιση – Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας, το ν. 2472/1997 (άρθρα 2 και 4)  και τις λοιπές σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό στους επισκέπτες-χρήστες του ιστότοπου και τους ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες μας, μέσω e-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), με στόχο την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφορές της επιχείρησής μας, υπό τους όρους του ν.3471/2006 (άρθρο 11) και με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τους (Πολιτική Απορρήτου https://stepupadvisor.gr/politiki-aporritou-gdpr) σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.